Expozícia v prírode

Expozícia v prírode - Geoturistický náučný chodník Rotenberg a ručne kresané štôlne na Rotenbergu (Červený vrch)

Areál štôlní na Rotenbergu (Červenom vrchu) patrí medzi najcennejšie banské technické pamiatky na Slovensku.

Vzájomná poloha štôlní, spôsob razenia či nálezy baníckych predmetov svedčia o ich značnom veku. Razenie štôlní a prácu v dobývkach možno zaradiť do 14. a neskorších storočí. Systém navzájom prepojených vertikálnych slepých a na povrch vychádzajúcich šácht, komínov s horizontálnymi štôlňami, vytvoril labyrint otvorených banských priestorov vo vrchných častiach ložiska Rotenberg.

V roku 2022 sme na Rotenbergu sprístupnili približne 100 m ručne kresanej Dolnej štôlne (štôlňa František), ktorá sa ihneď stala najväčšou atrakciou ponúkaných geoturistických aktivít v Smolníku. Počas prehliadky ručne kresanej štôlne s typickým trapézovým profilom je možné vidieť stopy po použití kladivka a želiezka, ale aj krátkych vývrtov v stenách štôlne so zvyškami upchávok pre rozpojenie horniny trhacím prachom, relikty vtedajšej dopravy a odvodňovacích kanálov v počve chodby, ale aj rôzne petrografické typy hornín, rudné polohy a nálety sekundárnych minerálov v profile chodby. Pôsobivý je pohľad do dobývok so zvyškami drevených výstuží.

Od roku 2023 Smolnícke múzeum ponúka aj návštevu ďalšej, o niečo kratšej ručne kresanej Hornej štôlne (štôlňa Michal), ku ktorej od Dolnej štôlne vedie krátky náročný chodník osadený reťazou.

Obidve štôlne sú prístupné iba v doprovode sprievodcu.

Najstaršie historické povrchové banské diela zo 14. storočia na východoch medenej žily s obsahom zlata a striebra, sa nachádzajú v najvyšších častiach Rotenbergu. Tieto vzácne relikty historického baníctva sú reprezentované zavalenými zvyškami banských diel, odvalmi, pingami a ťahmi prepadlísk, popri ktorých je vedená horná časť geoturistického náučného chodníka Rotenberg. V prípade, že návštevník nevyužije služby sprievodcu, získa informácie z desiatich logostĺpikov a siedmich informačných tabúľ umiestnených na geoturistickom chodníku.

Geoturistický náučný chodník je dobre značený modrou a žltou značkou, kde modrá značka znamená, že chodník je určený bežnému turistovi a žltá, že je určený pre zdatnejších jedincov.