Expozícia historického baníctva

Už od začiatku budovania Expozície historického baníctva sme uvažovali o jej pretvorení na múzeum, kde by historické baníctvo na Rotenbergu určovalo smerovanie múzea.

Expozícia historického baníctva v podzemných priestoroch „Alžbetky“

Expozícia je umiestnená (zatiaľ) v troch samostatných miestnostiach.

Prvá - Zbierka minerálov a vzoriek rúd predovšetkým zo Smolníka a Slovenského rudohoria. Okrem mineralogických zbierok sa v nej nachádzajú aj exponáty určené deťom - funkčný model banského vláčika a Orchester banských škriatkov.

Druhá - centrálna a najväčšia miestnosť, v nej sú prezentované počítačové prezentácie, mapy, koláže a texty popisujúce stav baníctva v Smolníku predovšetkým v 17. a 19. storočí. 3D exponáty prezentujú historické baníctvo v Smolníku - nástroje na ručné rozpojovanie hornín, historické banské kahany, figuríny v banských odevoch a ďalšie. Najnovšími exponátmi sú ukážky zvislej dopravy baníkov, rudy a vody z dobývok, predovšetkým zo 17. storočia a ukážky práce baníka v horizontálnych banských dielach (17. storočie a mladšie). Impozantná je figurína baníka oblečeného v banskom odeve zo 16. storočia.

Tretia miestnosť: „Alchýmia, skúšobníctvo a cementácia“ prezentuje tieto aktivity najmä ukážkami siahajúcimi až do 17. storočia, vrátane postavy alchymistu v životnej veľkosti a jeho dielne. Na stenách miestnosti je na paneloch podrobný textový a obrazový popis historického vývoja alchýmie a jej prínos pre vedu a prax. Ďalšími exponátmi sú ukážky pracoviska probierba s modelom skúšobníckej piecky a spôsoby využitia vitriolovej (cementačnej) vody vytekajúcej z banských diel v Smolníckom rudnom poli.  Unikátny je funkčný model cementačného zariadenia z 19. storočia.

Vstupom do expozície podzemnou chodbou z centra obce (oproti Obecnému úradu) sprístupníme ďalšie výstavné priestory, ktoré doteraz neboli využívané. Návštevník vstupujúci do expozície štôlňou, musí na jej konci prekonať výškový rozdiel medzi podzemnou chodbou a expozíciou v krátkom leznom oddelení, ktoré vzbudí u návštevníka dojem, že vstupuje do podzemných banských priestorov. Tento dojem ho neopustí ani počas celej prehliadky expozície.